Cồn thạch Thái Bình

170.000 165.000

Thành phần: Cồn Thạch Thái Bình

  • Etanol : 86%.
  • Phụ gia trợ đông : 10%.
  • Phụ gia hạn chế cháy : 3%.
  • Nước và màu nước : 1%.
Cồn thạch Thái Bình

170.000 165.000